Categorieën

Merken

Veilig betalen

Algemene Voorwaarden 

 

Santos Trading is ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Den Haag.

KVK nummer: 27263434

BTW nummer: NL812758754B01

 

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten evenals alle geleverde producten en diensten, geleverd door Santostrading.nl. Door uw bestelling te bevestigen geeft u te kennen, dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 

Prijzen

De prijzen die op de website van Santos Trading staan zijn in euro’s en exclusief 21% omzetbelasting.

 

Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Santostrading.nl gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Santostrading.nl  opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

 

Overeenkomsten

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Santos Trading uw bestelling heeft geaccepteerd.

De afnemer is ten alle tijden aan de overeenkomst gebonden.

Santostrading.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden.

 

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen op de site gelden slechts ter voorbeeld en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Garantie

Uw bestellingen wordt met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd door Santostrading.nl. Mochten er onverhoopt toch schade zijn aan het product, dan geldt de volgende bepaling: de koper heeft de verplichting om bij de aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient hij Santostrading.nl daarvan binnen 2 dagen telefonisch of per e-mail in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt van de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Afrobeautycosmetics.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van koper. U kunt uw artikelen retourneren via het postkantoor. Santostrading.nl zal z.s.m. uw bestelling opnieuw versturen. De verzendkosten zijn dan voor rekening van santostrading.nl.

 

Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst

In geval van tussentijdse opzegging heeft Santostrading.nl naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de koper daarvan heeft.

 

Eigendomsvoorbehoud

De door Santostrading.nl geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen zijn gedaan.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Type- Afbeelding fouten

Eventuele type- of scanfouten in productgegevens, product toepassing of prijzen worden uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen Santostrading.nl niet worden tegengeworpen.

 

Klachten

Klachten over de verrichte leveringen dienen door de koper binnen 3 dagen na de levering schriftelijk te worden gemeld aan Santostrading.nl

 

Privacy verklaring

Santostrading.nl behandelt uw zakelijke gegevens met de grootste zorg. Uw bestelgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Uw gegevens zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Product niet op voorraad

Wanneer wij een product niet op voorraad hebben dan krijgt u z.s.m. hierover bericht. Indien nalevering niet meer mogelijk is dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en vervalt de bestelling. Gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na annulering aan koper geretourneerd.

 

Overmacht

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden uitgevoerd. Indien Santostrading.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, Ingeval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade)-vergoeding. 

 

Annulering van uw geplaatste bestelling

Iedere bestelling kan binnen 48 uur geannuleerd worden. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen naar info@santostrading.nl.

Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, ontvangt u het betaalde bedrag retour. Indien u niet binnen 48 uur de bestelling heeft geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u verplicht tot afname.

 

Ruilen en retourneren

Na ontvangst van de door u bestelde artikelen, heeft u het recht de artikelen binnen 7 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als u hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan info@santostrading.nl.

Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 10 werkdagen teruggestort worden op uw bank- of girorekening.

Voeg voor een snelle afhandeling altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering'.

 

Ruilen/retourneren is niet mogelijk indien:

- vermissing van de originele labels

- producten open en/of gebruikt zijn

- verpakking beschadigd is

 

 

Aansprakelijkheid

Santostrading is niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat tijdens retourneren. Wij verplichten klanten om de retour producten deugdelijk te verpakken zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. Santostrading.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering ontstaan is. Santostrading.nl is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die koper van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

 

KLeancolor Nagellak is conform de nieuwe Europese wetgeving goedgekeurd.

Kleancolor Nagellak & Make-Up producten worden niet getest op dieren!

 

Gebruiksaanwijzing/waarschuwing

Nagellak:

- ontsmet de nagels voordat u gaat lakken

- gebruik een basecoat om verkleuring van de nagels te verminderen of te

  voorkomen.

- licht ontvlambaar

- buiten bereik van kinderen houden

- uitsluitend voor uitwendig gebruik

- bij inslikken, veel water drinken en direct een arts raadplegen

 

Santos Trading is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan bij het gebruik van nagellak/strijpers zoals eventuele verkleuring van de nagels en andere schade aan de nagels in de ruimste zin des woord.

Santos Trading is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat bij het niet goed laten drogen van nagellak, strijpers, wimpers etc.

Santos Trading is niet aansprakelijk voor irritaties aan de huid door het gebruiken van make-up, in de ruimste zin des woord.

 


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00

Winkelmand Afrekenen

Photo Gallery Advertisment

Discount

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten